Przetargi

Tarnów, dnia 7 grudnia 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

 

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

W związku z tym, iż INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski pomimo wezwań, nie zgłosiła się do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie świadczenia usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający dokonał wyboru oferty, która druga w kolejności uzyskała największą ilość punktów w toczącym się postępowaniu. Ofertę uznaną za najkorzystniejszą złożył: INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

W dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego (Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie) dokonano otwarcia ofert przesłanych w ramach  w/w zapytania ofertowego. Do siedziby Zamawiającego do godziny 12:00 dnia 13 listopada 2017 r. wpłynęły następujące oferty:

- Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 57 195,00 zł, cena netto: 46 500,00 zł

- INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski. Cena brutto: 22 987,70 zł, cena netto: 18 690,00 zł

- INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 41 205,00 zł, cena netto: 33 500,00 zł

Po dokonaniu oceny przesłanych ofert Zamawiający zwrócił się do INWEST KONTROL Spółka z o.o. oraz INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka o wyjaśnienie treści złożonych ofert, wyznaczając na odpowiedź termin 3 dni. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy złożyli wyjaśnienia, które zostały następnie uznane przez Zamawiającego.

W dniu 22 listopada 2017 r. Zamawiający w oparciu o dokonaną ocenę przesłanych ofert stwierdził, że żadna z ofert nie podlega odrzuceniu ani żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania. Na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawców poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

- Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów: 40,19 pkt; (18 690,00/46 500,00zł) x 100

- INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski: 100 pkt; (18 690,00/18 690) x 100

- INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów: 55,79 pkt (18 690,00 / 33 500,00 zł) x 100

W związku z powyższym Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 9 listopada 2017 r.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczące zapytania ofertowego DN/1/2017 na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Ad. 1) W związku z tym, że uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania odrębnych uprawnień architektonicznych bez ograniczeń.

 

Ad. 2) Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia takie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak m.in. drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. W projekcie budowlanym obiektu wskazano, iż planowana jest realizacja drogi wewnętrznej na terenie inwestycji wraz z miejscami parkingowymi. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 7 listopada 2012 r. II SA/Sz 905/12) przepisy art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) nie przewidują szczególnego trybu ustanawiania dróg wewnętrznych. I dalej w uzasadnieniu do wyroku: Należy również stwierdzić, że przypisywanie ewidencji gruntów i budynków decydującej roli dla uznania działki za drogę wewnętrzną nie jest działaniem prawidłowym. W innym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 17 października 2011 r. (IV SA/Wa 1013/11) Sąd stwierdził, iż O tym czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych. Podkreślenia wymaga, że rozstrzygające znaczenie przy ocenie, czy dana nieruchomość może być wykorzystana jako droga wewnętrzna, ma to, czy posiada ona elementarne fizyczne właściwości niezbędne do pełnienia takiego charakteru, tj. czy podstawowe parametry tej nieruchomości umożliwiają odbywanie się ruchu pojazdów. W wyroku tym Sąd zajął się dokładnie przepisami na które powołuje się Wykonawca w zapytaniu. Mianowicie zgodnie z uzasadnieniem do wyroku: Załącznik [nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków] wskazuje dalej, że grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Tego rodzaju sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie. Sporna nieruchomość ma charakter gruntu zajętego pod wewnętrzną komunikację poszczególnych nieruchomości, w związku z czym pod względem klasyfikacji gruntów ujmowanej w ewidencji jest prawidłowo wliczona do użytku gruntowego, do którego przylega. Nie podważa to jednakże jej charakteru jako drogi wewnętrznej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tarnów, dnia 8 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE

Dotyczy: Zapytania ofertowego DN/1/2017 na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

  

W związku z przedmiotowym zapytaniem proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1)Zgodnie z zał. nr 3 do realizacji zamówienia niezbędna jest osoba  architekta z uprawnieniami bez ograniczeń.

   Jaki zakres robót będzie ona nadzorować (skoro nadzór autorski sprawować będzie projektant).Czy taka osoba

   Jest w tym przypadku niezbędna ?

2)Czy przy realizacji zamówienia niezbędna jest osoba z uprawnieniami drogowymi? Grunt na którym ma być plac utw .

  oraz dojazd opisany jako droga wewnętrzna w ewidencji gruntów nie posiada oznaczenia jako dr.

  Drogami wewnętrznymi nie będą grunty zajęte pod wewnętrzna komunikację gosp. rolnych, leśnych oraz

  poszczególnych nieruchomości zgodnie z przepisami Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz 45)grunty te wlicza się do przyległego użytku gruntowego.

W związku z tymi przepisami droga plac utwardzony realizowany przez Państwa nie stanowi drogi wewnętrznej na podstawie

odnośnych przepisów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 06.11.2017 r.


Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

(całość dokumentacji w załączniku)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

WYBÓR OFERTY

 

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i instalację klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie” .

Znak Sprawy: ZP 2/2017

 

 

            W związku z uchylaniem się od podpisania umowy  przez Wykonawcę, którego oferta w toczącym się postępowaniu przetargowym została wybrana  tj. KLIMASOFT S.C.  G. Zapała, G. Mazur z siedzibą przy ul. Odmętowej 100 a, 31-979 Kraków, poprzez wyznaczenie terminu podpisania umowy uniemożliwiającego poprawną realizację zamówienia w zakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz zamiar użycia do realizacji zamówienia urządzeń, które w opinii projektanta nie spełniają parametrów zawartych w SIWZ, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert tj. ofertę złożoną przez Climacool Jarosław Juszczyk, ul. Grębałowska 68B, 31-764 Kraków.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Znak: ZP 2/2017                                                 

dot.: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania : „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”.

             Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, ul. Odmętowa 100 a, 31- 979 Kraków

 Cena oferty brutto: 190 000 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi, czas realizacji: 10 dni. Suma punktów: 61,4 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

- AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4 – kwota brutto: 262 752,60 zł, 5 lat gwarancji, 8 lat rękojmi, czas realizacji: 7 dni. Suma punktów: 46,58

 - CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a – kwota brutto: 240 000 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi, czas realizacji: 10 dni. Suma punktów: 48,89

- KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, 31- 979 Kraków, ul. Odmętowa 100 a – kwota brutto: 190 000 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi, czas realizacji: 10 dni. Suma punktów: 61,4

- Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B – kwota brutto 243 540 zł, 5 lat gwarancji, 8 lat rękojmi, czas realizacji: 7 dni. Suma punktów: 50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tarnów, dnia 28 lipca 2017 r.

 

 

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”

 

Znak: ZP 2/2017               

 

W związku z ogłoszeniem przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”

Do godziny 10:00 dnia 28 lipca 2017 r. wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

-  AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4

- CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a

- KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, ul. Odmętowa 100 a, 31- 979 Kraków

- Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B

 

O godzinie 10:15 komisja przetargowa przystąpiła do otwarcia przesłanych ofert.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadania kwotę 274 000 zł netto tj. 337 020 zł brutto.

Po otwarciu ofert przystąpiono do oceny ofert od strony spełniania wymogów formalnych.  

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Następnie przystąpiono do oceny merytorycznej ofert, biorąc pod uwagę warunki finansowe, okresy gwarancji i rękojmi oraz czas realizacji zadania.

Poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

- AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4 – kwota brutto: 262 752,60 zł, 5 lat gwarancji, 8 lat rękojmi, czas realizacji: 7 dni. Suma punktów: 46,58

 - CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a – kwota brutto: 240 000 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi, czas realizacji: 10 dni. Suma punktów: 48,89

- KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, 31- 979 Kraków, ul. Odmętowa 100 a – kwota brutto: 190 000 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi, czas realizacji: 10 dni. Suma punktów: 61,4

- Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B – kwota brutto 243 540 zł, 5 lat gwarancji, 8 lat rękojmi, czas realizacji: 7 dni. Suma punktów: 50

Komisja zwróciła uwagę na to, iż oferta przesłana przez KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, 31- 979 Kraków, ul. Odmętowa 100 a, w zakresie ceny wypełnia przesłanki określone w art. 90 ust 1a ustawy pzp w związku z czym istnieje obawa, że oferta zawiera rażąco niską cenę. W związku z powyższym komisja rekomenduje Zamawiającemu zwrócenie się do KLIMASOFT S.C. G. Zapała, G Mazur, 31- 979 Kraków, ul. Odmętowa 100 a, o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 551734-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. 

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 27951600000, ul. ul. Mickiewicza  4 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 688 32 88, , e-mail r.balawejder@teatr.tarnow.pl, , faks 14 688 32 88. 
Adres strony internetowej (URL): www.teatr.tarnow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.teatr.tarnow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Tak 
adres 
sekretariat@teatr.tarnow.pl

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 
Numer referencyjny: ZP 2/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i instalacja klimatyzacji oraz montaż instalacji elektrycznej, obróbka przejść przewodów dekarskich, tynkarskich i murarskich. 

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45261210-9

45311200-2

45410000-4

45262500-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 274000,00 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-31 

II.9) Informacje dodatkowe: Prace budowlane będą wykonywane w czasie niekolidującym z bieżącą pracą Teatru, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram wykonania winien uwzględniać także godziny nocne i dni wolne od pracy, niedziele oraz święta.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: uprawnienie do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, uprawnienie do prowadzenia prac budowlanych 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: sytuacja finansowa i ekonomiczna umożliwiająca wykonanie zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego tj. certyfikaty, dokumenty potwierdzające spełnianie norm i gwarancje na elementy urządzeń klimatyzacyjnych oraz materiały służące do wykonania prac budowlanych.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości 5000 zł - gotówką wniesione w terminie przewidzianym do składania ofert w kasie głównej teatru (pok 227). Wadium zostanie zwrócone oferentom do dnia 27.08.2017 r. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z wyłączeniem podmiotu, którego oferty zostanie uznana za najlepszą. Wadium można wpłacić na konto Zamawiającego: 11 1540 1115 2111 9092 5029 0001 Decyduje termin uznania konta Zamawiającego całkowitą kwotą wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin rękojmi na prace budowlane

10,00

Termin gwarancji na urządzenia

10,00

Czas realizacji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Istnieje możliwość zmiany warunków umowy w zakresie ceny oraz terminu realizacji, względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć ani wykonawca ani zamawiający. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-28, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017-08-27 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Poniżej w plikach do pobrania:

- załącznik nr 2 - wzór umowy

- SIWZ z załacznikiem nr 1

- załacznik nr 3 - dokumentacja projektowa

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 14 lipca 2017 r.

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Zakup i instalację klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”.

Znak sprawy: ZP 1/2017

 Zamawiający, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Z uwagi na to, iż żadna z ofert nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zachodzi okoliczność określona w art. 10a ust. 5 pzp w związku z czym wszystkie złożone oferty należy uznać za nieważne.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarnów, dnia  12 lipca 2017 r.

 

 

 

CentroClima Sp. z o.o.

ul. Siewna 34a

31-231 Kraków

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ”.

 

Znak sprawy: ZP 1/2017

 

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów dalej zwany Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, ponieważ oferta złożona przez Państwa wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ i wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia będzie brał pod uwagę, obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Państwa,  kosztów prac lub pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 90. ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie zmuszony odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Wyżej wymienione wyjaśnienia należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 11 lipca 2017 r.

 

Protokół nr 2 z posiedzenia komisji przetargowej

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”

 

W związku ze przesłaniem w dniu 10 lipca 2017 r. przez CentroClima Sp. z o.o., z siedzibą 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a,  informacji dotyczącej pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania spółki przez p. Dawida Kozyrę, Komisja Przetargowa w dniu 11 lipca 2017 r. przystąpiła do ponownej oceny merytorycznej nadesłanych ofert.

-  AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4

- NOWBUD Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów, ul. Budowlana 7

- Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B

- CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a

 

Poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

- AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4 – kwota brutto 269 468,40 zł, 5 lat gwarancji, 5 lat rękojmi. Suma punktów: 75

- NOWBUD Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów, ul. Budowlana 7 – kwota brutto 330 870 zł, 5 lat gwarancji , 5 lat rękojmi. Suma punktów: 63

 - Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B – kwota brutto 243 540 zł, 3 lata gwarancji, 5 lat rękojmi. Suma punktów: 75

- CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a – kwota brutto 194 360,35 zł, 3 lata gwarancji, 6 lat rękojmi. Suma punktów: 96

 

Na tym postępowanie zakończono w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 10:05. Wyniki postępowania przekazano Dyrektorowi Naczelnemu – Rafałowi Balawejderowi do zatwierdzenia.

Wynik postępowania został w tym samym dniu zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”

 

W związku z ogłoszeniem przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.: pn. „Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie”

Do godziny 10:00 dnia 7 lipca 2017 r. wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

-  AIRCO Sp. z o.o.  43-143 Lędziny, ul. Oficerska 4

- NOWBUD Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów, ul. Budowlana 7

- Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B

- CentroClima Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a

 

O godzinie 10:15 komisja przetargowa w składzie: Przewodniczący – Jerzy Przystupa, Członek – Maciej Wietrzyk, Członek – Bogusława Kozioł przystąpiła do otwarcia przesłanych ofert.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadania kwotę 274 000 zł netto tj. 337 020 zł brutto.

Po otwarciu ofert przystąpiono do oceny ofert od strony spełniania wymogów formalnych. Oferta firmy CentroClima Sp z o.o., 31-231 Kraków, ul. Siewna 34 a, została podpisana przez Prezesa Zarządu – Dawida Kozyrę podczas gdy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego: „Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, lecz nie powołano członka zarządu – dyrektora ds. finansowych, członkowie zarządu są uprawnieni jednoosobowo do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości świadczenia nie przekraczającej kwoty 100.000 zł, zaś powyżej tej kwoty łącznie z drugim członkiem zarządu bądź prokurentem.” Z uwagi na to, że w dziale 2 – dane osób wchodzących w skład organu - widnieje p. Jarosław Hrehorowicz jako wiceprezes, oferta ze względu na cenę w niej zawartą, powinna być podpisana przez Prezesa i wiceprezesa łącznie. Uwzględniając powyższe, oferta została odrzucona.

Pozostałe oferty spełniały wymogi formalne.

Następnie przystąpiono do oceny merytorycznej ofert. Biorąc pod uwagę warunki finansowe, okresy gwarancji i rękojmi oraz pozostałe (ocena ofert zgodnie z załącznikiem) wybrano ofertę firmy:

 - Climacool Jarosław Juszczyk, 31-764 Kraków, ul. Grębałowska 68B

która uzyskała 93 punkty

Na tym postępowanie zakończono w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 12.00. Wyniki postępowania przekazano Dyrektorowi Naczelnemu – Rafałowi Balawejderowi do zatwierdzenia.Link do treści ogłoszenia  poniżej w plikach do pobrania.

______________________________________________________________________________________

Tarnów, dnia 22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie nr 536899-N-2017 z 22.06.2017 r.


Ogłoszenie o zamówienie: Roboty Budowlane.

Link do treści ogłoszenia oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 3) poniżej w plikach do pobrania.

___________________________________________________________________________________________

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 r.

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2017
Lp. Przedmiot zamówienia szacunkowa wartość zamówienia rodzaj zamówienia dział odpowiedzialny za wycenę termin realizacji tryb postępowania miesiąc ogłoszenia UWAGI
1 Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza Teatru 6458019,78 (całkowita wartość) Roboty budowlane Dyrektor Naczelny wykracza poza 12 miesięcy przetarg nieograniczony IV projekt realizowany dłużej niż rok
2 Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowei 274 000 Robotybudowlane Dyrektor Naczelny 12 m-c prztarg nieograniczony VI  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarnów, dnia 5 sierpnia 2014 r.

 
Znak ZP 2/PN/2014
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: „Tarnów Stolicą Komedii”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4 informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:
 
- Hotel Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5
- Hotel Tarnovia S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 10
 

Oferty Hotelu Cristal Park Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów oraz Hotelu Tarnovia S.A Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów spełniły wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i mieszczą się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zestawienie ofert:

- Hotel Cristal Park Spółka z o.o. zaoferowała świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii” za cenę jednostkową 53,90 zł netto tj. cenę łączną 19 966,03 zł brutto.

- Hotel Tarnovia S.A. zaoferowała świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii” za cenę jednostkową 63,89 zł netto tj. cenę łączną 23 667,00 zł brutto.

Ze względu na powyższe wybrano ofertę Hotelu Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5, która zaoferowała najniższą cenę świadczenia usług hotelarskich.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dyrektorem Naczelnym Rafałem Balawejderem (kom. 696426713) w sprawie podpisania umowy w dniu 12.08.2014 r.
 
 
Środki ochrony prawnej:
od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 poz. 423, 811, 915) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 


 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.teatr.tarnow.pl
________________________________________
Tarnów: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii.
Numer ogłoszenia: 156953 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 32 88, faks 14 688 32 88.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii. Szacowana ilość noclegów: 343 w okresie od 19.09.2014 r. do 29.09.2014 r.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W zakres zamówień uzupełniających wchodzi zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe tj.: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia oraz ilości gości korzystających z usługi świadczonej przez Wykonawcę. W przypadku zmiany terminu świadczenia usługi hotelarskiej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, jeżeli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem świadczenia usługi. Zmiana w zakresie zwiększenia wielkości zamówienia możliwa jest tylko w przypadku gdy Wykonawca dysponuje wolnymi pokojami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów (Sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 09:30, miejsce: ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów (Sekretariat Teatru).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Tarnów stolicą komedii - jest współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach MRPO, Działanie 3.3. Instytucje kultury, schemat B Organizacje imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym do umowy nr: MRPO.03.03.02-12-058/11-00-XVI/95/FE/12.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: 

 


Tarnów, dnia 14 lutego 2014 r.
 
Znak ZP 1/PN/2014
 <