Przetargi

Tarnów, dnia 22 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie nr 536899-N-2017 z 22.06.2017 r.

Zakup i instalacja klimatyzacji na Dużej Scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Ogłoszenie o zamówienie: Roboty Budowlane.

Link do treści ogłoszenia oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 3) poniżej w plikach do pobrania.

___________________________________________________________________________________________

Tarnów, dnia 5 sierpnia 2014 r.

 
Znak ZP 2/PN/2014
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: „Tarnów Stolicą Komedii”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4 informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:
 
- Hotel Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5
- Hotel Tarnovia S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 10
 

Oferty Hotelu Cristal Park Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów oraz Hotelu Tarnovia S.A Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów spełniły wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i mieszczą się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zestawienie ofert:

- Hotel Cristal Park Spółka z o.o. zaoferowała świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii” za cenę jednostkową 53,90 zł netto tj. cenę łączną 19 966,03 zł brutto.

- Hotel Tarnovia S.A. zaoferowała świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii” za cenę jednostkową 63,89 zł netto tj. cenę łączną 23 667,00 zł brutto.

Ze względu na powyższe wybrano ofertę Hotelu Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5, która zaoferowała najniższą cenę świadczenia usług hotelarskich.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dyrektorem Naczelnym Rafałem Balawejderem (kom. 696426713) w sprawie podpisania umowy w dniu 12.08.2014 r.
 
 
Środki ochrony prawnej:
od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 poz. 423, 811, 915) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 


 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.teatr.tarnow.pl
________________________________________
Tarnów: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii.
Numer ogłoszenia: 156953 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 32 88, faks 14 688 32 88.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii. Szacowana ilość noclegów: 343 w okresie od 19.09.2014 r. do 29.09.2014 r.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W zakres zamówień uzupełniających wchodzi zamówienie tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe tj.: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę terminów realizacji zamówienia oraz ilości gości korzystających z usługi świadczonej przez Wykonawcę. W przypadku zmiany terminu świadczenia usługi hotelarskiej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, jeżeli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem świadczenia usługi. Zmiana w zakresie zwiększenia wielkości zamówienia możliwa jest tylko w przypadku gdy Wykonawca dysponuje wolnymi pokojami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów (Sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 09:30, miejsce: ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów (Sekretariat Teatru).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Tarnów stolicą komedii - jest współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach MRPO, Działanie 3.3. Instytucje kultury, schemat B Organizacje imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym do umowy nr: MRPO.03.03.02-12-058/11-00-XVI/95/FE/12.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: 

 


Tarnów, dnia 14 lutego 2014 r.
 
Znak ZP 1/PN/2014
 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: „Tarnów Stolicą Komedii”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4 informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:
 
- Hotel Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5
- UpHotel s.c., 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1
 
Oferta Up Hotel s.c. 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1 została wycofana przez oferenta w dniu 13 lutego 2014 r.

Oferta Hotelu Cristal Park Spółka z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5, spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Ze względu na powyższe wybrano ofertę Hotelu Cristal Park Spółka z o.o. , 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 5, która zaoferowała świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: :Tarnów Stolica Komedii” za cenę jednostkową 55,00 zł netto tj. cenę łączną 4573,80 zł brutto.
 
  
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dyrektorem Naczelnym Rafałem Balawejderem (kom. 696426713) w sprawie podpisania umowy w dniu 19.02.2014 r.
 
Środki ochrony prawnej:
od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, 1473) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.teatr.tarnow.pl

Tarnów: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
Numer ogłoszenia: 215927 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 32 88, faks 14 688 32 88.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego Pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób - samochód osobowo-dostawczy - masa : do 3500 kg - 9-cio osobowy, 4-5 drzwiowy - rok produkcji 2011 i nowszy - silnik o mocy 115-140 KM - przebieg: do 80 000 km - pojemność: od 2000 - 2500 cm3 - typ silnika: diesel - klimatyzacja: przód, tył - ABS - immobiliser - centralny zamek - autoalarm - bezwypadkowość pojazdu Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu: Oferowany samochód musi posiadać: 1. Homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski. 2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu na obszarze Polski. Termin dostawy: 30.10.2013 r. Miejsce dostawy: Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów Termin płatności: 7 dni od daty zrealizowania dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.52.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Adama Mickiewicza, 33-100 Tarnów Sekretariat Teatru.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Adama Mickiewicza, 33-100 Tarnów Sekretariat Teatru.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.teatr.tarnow.pl

Tarnów: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego.
Numer ogłoszenia: 208229 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 32 88, faks 14 688 32 88.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego Pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób - samochód osobowo-dostawczy - masa : do 3500 kg - 9-cio osobowy, 4-5 drzwiowy - rok produkcji 2011 i nowszy - silnik o mocy 115-140 KM - przebieg: do 80 000 km - pojemność: od 2000 - 2500 cm3 - typ silnika: diesel - klimatyzacja: przód, tył - ABS - immobiliser - centralny zamek - autoalarm - bezwypadkowość pojazdu Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu: Oferowany samochód musi posiadać: 1. Homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski. 2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu na obszarze Polski. Termin dostawy: 23.10.2013 r. Miejsce dostawy: Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów Termin płatności: 7 dni od daty zrealizowania dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Adama Mickiewicza, 33-100 Tarnów Sekretariat Teatru.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Adama Mickiewicza, 33-100 Tarnów Sekretariat Teatru.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Tarnów, dnia 18 września 2013 r.

ZP 2/PN/2013


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: „Tarnów Stolicą Komedii”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4 informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta przez Wykonawcę:

- Hotel Tarnovia S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 10

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i mimo że oferta nie mieściła się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający postanowił zwiększyć kwotę do ceny wskazanej w ofercie.


W prowadzonym postępowaniu do dnia 17 września 2013 r. do godziny 9:00 u Zamawiającego została złożona jedna oferta:

- Hotel Tarnovia S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 10

Otrzymując 100 punktów


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dyrektorem Naczelnym Rafałem Balawejderem (kom. 696426713) w sprawie podpisania umowy w dniu 25.09.2013 r.


Środki ochrony prawnej:
od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.teatr.tarnow.pl

Tarnów: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii
Numer ogłoszenia: 181925 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 32 88, faks 14 688 32 88.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zapewnia każdemu wykonawcy projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii zwanego dalej - gośćmi - nocleg w pokoju jedno lub dwuosobowym, w tym samym hotelu, bez prawa przenoszenia gości z pokoju do pokoju oraz z hotelu do hotelu podczas noclegu trwającego dłużej niż jedna dobę, w terminach i ilościach wymienionych w tabeli zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Śniadanie wliczone jest w cenę noclegu. Pokój powinien być wyposażony w łazienkę. Wykonawca zapewni gościom nocleg w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdkowym określonym przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. W sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169) . Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji noclegów, zgodnie ze składanymi wcześniej zamówieniami. W przypadku, gdy Hotel w którym została dokonana rezerwacja, nie będzie mógł zapewnić noclegów gościom, Zamawiający wymaga niezwłocznego zapewnienia przez Wykonawcę noclegów w innym hotelu, o standardzie nie gorszym niż oferowanym w ofercie i w cenie nie przekraczającej ceny noclegu określonej w umowie. Hotel, o którym mowa winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym w szczegółowym opisie zamówienia. Podane ilości gości, którzy będą korzystali z hotelu, są szacunkowe, ostateczną liczbę osób, które będą korzystały z usług, zostanie podana przez Zamawiającego drogą mailową, faksem lub telefonicznie nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed planowanym przyjazdem gości. Wykonawca będzie zobowiązany do przesłania pisemnego potwierdzenia dokonania rezerwacji noclegów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania liczby noclegów do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu świadczenia usługi hotelarskiej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bez konieczności ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 2 dni kalendarzowych przed planowanym terminem świadczenia usługi. W przypadku anulowania dokonanych wcześniej zamówień na rezerwacje noclegów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez konieczności ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 1 dzień kalendarzowy przed planowanym terminem świadczenia usługi hotelarskiej. Zamawiający ma prawo zgłosić dodatkowe terminy rezerwacji noclegów. Zamawiający ma prawo zgłosić dodatkowe noclegi w terminach określonych w tabeli zawartej w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowe terminy rezerwacji noclegów ze śniadaniem, Wykonawca zrealizuje pod warunkiem posiadania wolnych pokoi. Dodatkowe noclegi zostaną zarezerwowane na warunkach określonych w umowie . Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz noclegu ze śniadaniem) poniesionych przez gości, skierowanych przez Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe należności winien uiścić gość korzystający z noclegu. Wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia pracownika i linii telefonicznej do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest niezmienna i obowiązuje w całym okresie trwania umowy. Płatność za usługę nastąpi po jej zrealizowaniu za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego, przy czym ostateczny koszt usługi uzależniony jest od faktycznej liczby noclegów ze śniadaniem. Zamawiający wymaga, aby miejsce hotelowe znajdowało się w Tarnowie. Wykonawca zapewni gościom śniadanie wliczone w cenę noclegu. Śniadanie powinno być świadczone w hotelu Wykonawcy, zgodnie z terminami i ilościami wymienionymi w tabeli znajdującej się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Lokal, w którym będzie świadczone śniadanie, winien być wyposażony w ilość miejsc siedzących, pozwalających na jednoczesną konsumpcję wszystkim gościom zakwaterowanym w danym terminie w hotelu. Śniadanie powinno być przygotowane i podane bezpośrednio w hotelu Wykonawcy. Restauracja hotelowa czynna do godz. 24:00. Śniadanie powinno być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Szacunkowa liczba noclegów ze śniadaniem 26 września 2013 r. - 01.10. 2013 r. - 224 z możliwością noclegów dla 65 osób w ciągu jednej doby. Należy założyć również możliwość przyjęcia pojedynczych gość w terminie obowiązywania umowy. Ogółem 224 noclegi ze śniadaniem..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W zakres zamówień uzupełniających wchodzi zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe tj.: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: Tarnów Stolicą Komedii.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ul. Adama Mickiewicza 4 33-100 Tarnów oraz pobrać ze strony BIP Teatru..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ul. Adama Mickiewicza 4 33-100 Tarnów Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3. Instytucje kultury, schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. MRPO.03.03.02-12-058/11-00-XVI/95/FE/12.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


2/PN/2013

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
ul. Mickiewicza 4
tel/fax.(14) 688-32-88
 e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl
www.teatr.tarnow.pl

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Ford Transit o następujących danych technicznych:

Rok produkcji:                                   2005
Nr rejestracyjny:                                 KT 51595
Nr karty pojazdu:                                seria KP/AAA 6310188
Nr nadwozia:                                       WF0PXXBDFP5P40263
Kolor nadwozia:                                  biały
Pojemność/moc silnika:                       1998 cm³,  
Rodzaj silnika:                                     benzynowy
Rodzaj skrzyni biegów:                       manualna 5 -biegowa
Przebieg:                                            170 000 km – stan na 30.04.2013 r.
Badania techniczne ważne do:            28.12.2013 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: radio, autoalarm, centralny zamek na pilota, immobiliser, 1 poduszka powietrzna, wspomaganie układu kierowniczego, 2 pary kluczyków. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać    następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie średnich cen rynkowych.

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 2 oraz  ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054)

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
ul. Mickiewicza 4
33-100 Tarnów
„Oferta na zakup samochodu Ford Transit”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo Sekretariacie Teatru.

Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego lub ze strony http://portal.teatr.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 13.05.2013 r. do godz. 9 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu ;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 13.05.2013 r. o godz. 10 °°, w sali prób (pierwsze piętro obok Małej Sceny) w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 4.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 4.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Jerzy Przystupa tel. (14) 688-32-88

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy sprzedaży samochodu zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu - pobierz
2. Umowa sprzedaży - pobierz

 


 

Tarnów, dnia 30 kwietnia 2013 r.

 

ZP 1/PN/2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelarskich na terenie Tarnowa, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu pn.: „Tarnów Stolicą Komedii”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Hotel Cristal Park sp. z o.o. ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

jako ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godziny 9:00 u Zamawiającego zostały złożone dwie oferty:

- Hotel Tarnovia S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 10

Otrzymując 89 punktów

- Hotel Cristal Park sp. z o.o. ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Otrzymując 100 punktów

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dyrektorem Naczelnym Rafałem Balawejderem (kom. 696426713) w sprawie podpisania umowy w dniu 10.05.2013 r.

Środki ochrony prawnej:

od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".